HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2023

 

 

 

Artikel 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

 

1.1. Onderhavig huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de in Reuver, gemeente Beesel

gevestigde Modelvliegclub “De Stootkop”, KVK nummer 40175587 Bereikbaar onder mvcstootkop@gmail.com

 

 

Artikel 2. HET LIDMAATSCHAP:

 

  1. De leden worden onderscheiden in gewone leden en gewone jeugdleden.

Gewone leden zijn natuurlijke personen die zich voor het lidmaatschap hebben aangemeld en die zijn aangesteld volgens bij huishoudelijk reglement te stellen regels.

Gewone jeugdleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben overschreden. Het verenigingsjaar waarin jeugdleden de leeftijd van 18 jaar bereiken is het laatste jaar van hun jeugdlidmaatschap.

  1. Een verzoek om toelating tot lid dient schriftelijk te geschieden, door het invullen van een daartoe opgesteld aanmeldingsformulier, dat bij het secretariaat moet worden ingeleverd. De hoogte van het inschrijfgeld is eenmalig 23,50.
  2. Indien van een gezin reeds 2 personen lid zijn van de vereniging, zijn de navolgende gezinsleden contributievrij, mits inwonend in dit gezin en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben overschreden.
  3. Opzeggen van het lidmaadschap dient voor 20 november voorafgaand aan het jaar waarin men geen lid meer wil zijn. Men dient dit schiftelijk bij de secretaris te melden. De van de secretaris ontvangen bevestiging dient voor u als bewijs van opzegging. Afmelden moet in zo’n vroeg stadium omdat De Stootkop vóór 1 december bij de KNVvL de namen van de leden moet doorgeven en hiervoor ook contributie betaalt.
  1. Voor niet-vliegende leden kan het bestuur tot een korting op de contributie besluiten. Op de ledenlijst is de status van niet-vliegende lid geduid.

Een actief lid is hij/zij die radiografisch een model bestuurt.

  1. Bij toetreding ontvangt het lid, na betaling van inschrijf- en contributiegelden, de Statuten, Privacy reglement, het Huishoudelijk reglement, het Veiligheidsreglement met de Regeling Modelvliegen.

Het aanmeldingsformulier en het formulier ‘AVG verklaring leden’ moeten ondertekend

teruggestuurd worden aan het secretariaat. Tevens liggen Statuten, Privacy reglement en Huishoudelijk reglement ter inzage in het clubgebouw. Gegevens van leden worden verwerkt zoals beschreven in het Privacy reglement.

 

 

Artikel 3. VASTSTELLING CONTRIBUTIE EN WIJZE VAN BETALING:

 

3.1 De hoogte van de contributie wordt door de leden tijdens de jaarvergadering vastgesteld

 

3.2. Betaling van de contributie geschiedt op bankrekening: NL33RABO 0311311261 t.n.v. Modelvliegclub “De Stootkop” Reuver . De contributie wordt jaarlijks voldaan voor 1 februari van elk kalenderjaar. Bij een gedeelte van een jaar bij aanvang van het lidmaatschap vindt een pro rata berekening plaats op basis van hele maanden. Na betaalontvangst vangt het lidmaatschap aan per de eerste van enige maand.

3. Bij het niet voldaan hebben voor 1 februari van enig kalenderjaar volgt betalingsherinnering. Bij het vervolgens niet voldaan hebben voor 1 maart volgt een tweede betalingsherinnering. Indien de contributie voor 1 april dan nog niet voldaan is volgt royement. Indien het geroyeerde lid opnieuw toe wil treden tot de vereniging en een schriftelijk verzoek hiertoe richt tot het bestuur, zal in de eerstvolgende bestuursvergadering hierover worden beslist.

 

  1. Het geroyeerde lid dient (na een positieve beslissing met betrekking tot toelating tot de club) de in het verleden opgebouwde achterstallige contributie alsnog te voldoen, te verhogen met een boete van 20, mede ter voldoening van extra administratieve lasten.

 

 

Artikel 4. ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUUR:

 

  1. De verkiezing van nieuwe bestuursleden vindt plaats tijdens de jaarvergadering van elk verenigingsjaar.
  2. De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen.
  3. Andere functies worden binnen het bestuur gekozen.
  4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming volgens het door het bestuur op te maken af.
  5. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats op het rooster van zijn voorganger in.

 

 

Artikel 5. OMSCHRIJVING    BESTUURSFUNCTIES:

 

  1. De voorzitter is belast met de leiding van bestuur en ledenvergaderingen.

Hij tekent na goedkeuring de notulen. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten   en het huishoudelijk reglement. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van commissies. Hij zorgt verder voor een goede voortgang van de dagelijkse gang van zaken.

  1. Bij ziekte of verhindering van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomendoor een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
  2. De secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert het archief, het welk alle op de vereniging betrekking hebbende bescheiden moet bevatten. Hij houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personen en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis van eventuele veranderingen. De secretaris houdt notulen van de vergaderingen bij en ondertekent deze mede, na goedkeuring.

Hij draagt zorg voor het aanwezig zijn van de presentielijst op de ledenvergaderingen.

  1. De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven en maakt tijdig voor elke jaarvergadering een overzicht omtrent inkomsten en uitgaven in het voorbije verenigingsjaar. Bovendien stelt hij, in samenwerking met de andere bestuursleden, voor elk verenigingsjaar, een begroting op.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle geldmiddelen.

  1. De overige functies van bestuursleden worden door het bestuur onderling geregeld.

 

 

Artikel 6. LEDENVERGADERINGEN:

 

  1. Afmelden voor een ledenvergadering kan telefonisch, schriftelijk, of per E-mail.
  2. In verband met wetgeving WBTR - Wet bestuur en toezicht rechtspersonen - is het bestuursleden niet toegestaan te stemmen in zaken met een tegenstrijdig belang. (Onderwerpen waar een persoonlijk belang strijdig kan zijn met het belang van de vereniging)
  3. Kascontroleurs zijn met een aanzegging termijn van tenminste zeven dagen aan de penningmeester, bevoegd de verenigingskasboeken en bescheiden te controleren.

 

Artikel 7. ALGEMEEN:

 

Met het oog op de wettelijke aansprakelijkheid van de vereniging is bepaald, dat alle vliegende leden:

 

   1. Ten alle tijden tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake modelvliegsport verzekerd dienen te zijn, dit als lid van de KNVvl en/of middels een persoonlijke AVP verzekering.
   2. zich na 1 januari 1997 dienen te conformeren, aan het door de KNVvl opgestelde en door de RLD (RijksLuchtvaartDienst) goedgekeurde BVM (Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport).

op de hoogte zijn van de meest recente BVM Dit is te bekijken op www.modelvliegsport.nl onder de pagina “Downloads”. Tevens zal er altijd een exemplaar in het clubgebouw aanwezig zijn.

   1. zich houden aan alle voorschriften die gelden voor het terrein, clubgebouw en en alle bepalingen die gesteld zijn in het voornoemde BVM (Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport)
   2. als KNVvl lid om zelfstandig te vliegen in het bezit moeten zijn van een geldig brevet voor de klasse zweef en/of electro.

F. die niet in het bezit zijn van ee n KNVvl brevet mogen niet zelfstandig vliegen. Alleen onder begeleiding van een erkende KNVvl instructeur is vliegen toegestaan.

 

 • De maatregelen, aangaande het BVM, als door het bestuur dient met te beschouwen.als dwingend opgelegd.
 • Het is de leden niet toegestaan alcoholische drank te nuttigen op het vliegterrein of te gaan vliegen na het nuttigen van alcoholhoudende drank.

 

Tevens is het de leden niet toegestaan te vliegen na gebruik van drugs of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden of waar het rijden onder invloed van strafbaar gesteld is.

   1. Alle modellen zwaarder dan 250 gram en alle modellen met camera’s aan boord dienen van een persoonsgebonden exploitantnummer te zijn voorzien. Een exploitantnummer kan bij de Rijksoverheid (RDW) aangevraagd worden en dient op een goed zichtbare, zonder gereedschap bereikbare plaats aangebracht te worden. De leden moeten daar zelf zorg voor dragen. Let op dit is niet alleen voor Drones.

Exploitantnummer RDW:

https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/drone/het-vliegbewijs-en-het-exploitantnummer-van-een-drone

 

Artikel 8. Terreinregels

  1. Het bestuur ziet erop toe, dat het vliegterrein van MVC de Stootkop als zodanig herkenbaar is, door middel van een informatiebord bij het hek
  2. Rond het vliegterrein wordt soms gewandeld en gefietst, ook in de directe nabijheid van onze aanvlieg routes. Wanneer bezoekers te dicht bij het veld komen, dient een van onze leden deze attent te maken op het gevaar hiervan.
  3. Toegang tot het vliegveld, dat wil zeggen binnen de doorgetrokken afrastering, hebben alleen leden van MVC de Stootkop en eventuele gastvliegers. Overige personen mogen zich alleen op het veld begeven onder uitdrukkelijke begeleiding van een MVC de Stootkop lid, waarvoor dit lid de verantwoording over deze personen draagt.

 

 

 

Historie:

Huishoudelijk reglement, aangenomen op de jaarvergadering van 15-3-2019 Art 1.1 : toevoeging vestigingsgegevens, jaarvergadering 17 maart 2023

Art 2.5 toevoeging niet vliegend lid, jaarvergadering 17 maart 2023

Art. 2.6 toevoeging verwerking formulieren, , jaarvergadering 17 maart 2023

Art. 5.5 toevoeging De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle geldmiddelen, jaarvergadering 17 maart 2023

Art. 6.2 toevoeging tekst vanwege WBTR , jaarvergadering 17 maart 2023

Art. 6.3 toevoeging tekst oa kascontroleurs zijn bevoegd na aanzeggingstermijn van 7 dagen de boeken te controleren , jaarvergadering 17 maart 2023

Art 7.1 H toevoeging tekst niet vliegen onder invloed alcohol/ medicijnen, jaarvergadering 17 maart 2023 Art. 7.1 I toevoeging tekst Exploitantnummer verplicht, jaarvergadering 17 maart 2023

Art 8.1 t/m 8.3 Terreinregels, jaarvergadering 17 maart Ditt reglement treedt in werking per 18-03-2023

Aldus opgemaakt in de ledenvergadering d.d. 17-03-2023.