Statuten

NO: 14

WIJZIGING STATUTEN VERENIGING

lJL januari 1999 x

 

Heden, elf januari negentienhonderd negenennegentig, ------­ verschenen voor mij, Mr Theodoor Joseph Ghislain Schreurs, -

notaris ter standplaats Heythuysen: ------------------------ 1" de heer Charles Joseph Marie van den Born, zonder beroep,

wonende te (6042 VH)    Roermond, Schepen Tylbadestraat 15, geboren te Roermond op veertien maart negentienhonderd tweeëndertig, Europese Identiteitskaart nummer T30802915, gehuwd;  -------------------------------------------------

2.. de heer Arnold Christiaan Hendrikus Hubertus Janssen, ---

vertegenwoordiger, wonende te (5913 SH) Venlo, ---------­ Ambrosiuslaan 57, geboren te Venlo op dertien september - negentienhonderd achtenveertig, paspoort nummer --------­ N30503204, ongehuwd en nimmer geregistreerd als partner,

ten deze handelende als bestuurders (respectievelijk ------­ voorzitter en secretaris) van de te Swalmen gevestigde ----­ vereniging Modelbouwvereniging "De Stootkop", ingeschreven - in het Handelsregister voor Noord- en Midden-Limburg onder - nummer 40175587, secretariaatsadres: Venlo (5913 SH), -----­ Ambrosiuslaan 57. ------------------------------------- - ---­

De comparanten verklaarden: ---------------------------- - --­

 • de vereniging werd opgericht op zeventien ju... i ---- ------­ negentienhonderd tweeënzeventig en de statuten zijn -------­ vastgelegd op dertig maart negentienhonderd drieënzeventig;
 • op dertien juni negentienhonderd drieënzeventig werd de -­ vereniging Koninklijk erkend (onder nummer 54) door -------­ goedkeuring van haar statuten; ----------------------------­
 • de algemene vergadering van genoemde vereniging heeft -

b1ijkens een aan deze akte vast te hechten uittreksel van de notulen - met inachtneming van de wettelijke en statutaire - voorschriften, besloten de statuten gewijzigd vast te ------ stellen; ---------------------------------------------------

 • de vorenbedoelde vergadering heeft de comparanten tevens -

aimgewezen van die statutenwijziging bij notariële akte te - doen blijken. ---------------------------------------------­

Die comparanten verklaarden met inachtneming van het --- -----

vorenstaande de statuten gewijzigd vast te stellen als -----

volgt:  -----------------------------------------------------

N.AM  EN ZETEL. ---------------------------------------------

ARTIKEL l. ----------------------------------------- --------

1.·De vereniging draagt de naam: Modelvliegclub "De -------- Stootkop", bij afkorting genaamd MVC "De Stootkop". -----

2. Zij is gevestigd te Swalmen. ----------------------------

:J2UUR ------------------------------------- - - -- --·- - --- --- - --

ARTIKEL 2. -------------------------------------------------

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ----- ------

>DOEL. ----------------------------------------------------

ARTIKEL 3. -------------------------------------------------

1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de -----­ belangstelling voor- en de uitoefening van de ----------­ modelzweefvliegsport en modelelectrovliegsport en de ---­ ontwikkeling van modelzweefvliegtuigen en --------------­ modelelectrovliegtuigen alsmede de daarmee verband -----­ houdende activiteiten, alles in de ruimste zin genomen. -

2.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken ----

door: ---------------------- ------- ----------- --------- --

  1. het verenigen van belangstellenden in modelbouw en --­ modelvliegen, en het (mede in verenigingsverband) ---­ beoefenen van de modelvliegsport met ----------------­ modelzweefvliegtuigen en modelelectrovliegtuigen; ----
  2. het regelmatig beleggen van bijeenkomsten voor de ---­ leden, ter gezamenlijke beoefening van- en het geven - van onderricht (speciaal aan jeugdige leden) in de --­ onder a genoemde takken van modelbouw en modelvliegen;
  3. het organiseren van wedstrijden en vliegmeetings in -­ de onder a genoemde takken van modelbouw en ---------­ modelvliegen; ----------------------------------------
  4. het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met ---­

verenigingen in binnen- en buitenland, welke een ----­ gelijksoortig of aanverwant doel nastreven; ----------

  1. in het algemeen het bevorderen van de kennis met ----­

betrekking tot de onder a genoemde takken van -------­ modelbouw en modelvliegen; 7------------

  1. eventueel aangesloten te zijn bij een bond. ------ ---

LEDEN.  ----------------------------------------------------­

ARJTIKEL 4. -------------------------------------------------

 1. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke

personen, die de twaalfjarige leeftijd hebben bereikt. --

 1. Bij huishoudelijk reglement kunnen bepaalde categorieën - leden onderscheiden worden en daarbij worden voor elk van deze categorieën de rechten en verplichtingen ----------­ afzonderlijk vastgelegd. --------------------------------
 2. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en -----­

adressen van alle leden zijn opgenomen. -----------------

 1. Alleen gewone leden zijn leden in de zin van de wet en -- van deze statuten. -------------------------------------­

ASPIRA.. LEDEN, DONATEURS en ERELEDEN. ----------------------

ARTIKEL 5. -------------------------------------------------

 1. Aspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de --­ vereniging deelnemen, doch nog geen lid zijn. -----------
 2. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de

vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdrage. -----------

 1. Ereleden zijn degenen die op voordracht van het bestuur -

door de algemene vergadering met algemene stemmen als --­ zodanig zijn benoemd op grond van de omstandigheid dat -­ zij zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de

vereniging. ---------------------------------------------

 1. Aspirantleden en donateurs hebben geen andere rechten en

verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de --­ statuten zijn toegekend en opgelegd. --------------------

 1. Tenzij zij tevens gewoon lid zijn, zijn ere-leden geen

leden in de zin van de wet en van deze statuten; zij ---­ hebben én stemrecht en géén andere rechten en --------­ verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens de --­ statuten zijn toegekend en opgelegd. --------------------

TOELATING. ------------------------------------------------­

ARTIKEL 6. -------------------------------------------------

1.. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. -----

Bij ·niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering -­ alsnog tot toelating besluiten. ------------------------ .-

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van -----------­ aspirantleden en donateurs. -----------------------------

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. ------------------ - ---------- - --  ARTIKEL 7. --------------------------------- - -- ----- --- -----

1. Het lidmaatschap eindigt: ---------------- ----------- ----

a. door de dood van het lid; --------------------- -------

b. door opzegging door het lid; -------------------------

 1. door opzegging namens de vereniging; deze kan -------­ geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de --­ vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten ­ gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer ----­ redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan ---­ worden het lidmaatschap te laten voortduren; ---------
 2. door ontzetting (royement) ; deze kan alleen worden --­ uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de ------­ statuten, reglementen of besluiten van de vereniging - handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks -­ betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of - niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de -----­ vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
 1. 2... Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  ------------------------------------------------
 1. 3... Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een ------------­ opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het ­ lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ------------

4.. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige

lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst ­ toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was - opgezegd. -----------------------------------------------

5 .. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door -----

opzegging is voor een lid voorts mogelijk: --------------

  1. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn - verzwaard aan het lid bekend is geworden of is ­ meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door ----­ opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van -­ geldelijke aard van de leden zijn verzwaard te zijnenopzichte uit te sluiten; -----------------------------

          b.binnen een maa.. d nadat een besluit tot omzetting van - de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. -----------------

6.Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur . ----------------------------------- ----·-- -------

7.Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door - de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de -------­ vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit -­ het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep - open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van -­ redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ­ In het geval betrokkene in beroep is gegaan als voormeld.

kan de algemene vergadering slechts tot ontzetting -----­ besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/àerde van het aantal - uitgebrachte stemmen. -----------------------------------

8. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een ------------­

 1. verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de ­ jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ------­

  EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN EN DONATEURS. ------------------------------------------------­

  AlTIKEL 8. -------------------------------------------------

  1. De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van -

  een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door -----­ opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse - bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. ------------------ -----------------

  1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur 

   

  VERPLICHTINGEN. --------------------------------------------

  AJTIKEL 9. -------------------------------------------------

  1. De leden zijn verplicht: --------------------------------

   1. zo veel als in hun vermogen ligt bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging; ----
   2. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven; ---
   3. indien de vereniging is aangesloten bij een bond om de statuten en.reglementen van de bond, de besluiten van één van zijn organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven; ------------------------------
   4. de belangen van de vereniging en van de sport in het -

  algemeen niet te schaden; ----------------------------

   1. de overige verplichtingen, die de vereniging of de --­ bond ten laste van de leden aangaat, of die uit het lidmaatschap van de vereniging of van de bond -------­ voortvloeien, te aanvaarden en na te komen; het -----­ vorenstaande - voor wat de bond betreft - indien de -­ vereniging daarbij is aangesloten. -------------------

  2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen ----­

  kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de - leden worden opgelegd a voorafgaande toestemming van de algemene vergadering. -----------------------------------

  S.ANCTIES . --------------------------------------------------

  ARTIKEL 10. ------------------------------------------------

  1. Handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, ---

  reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of waardoor de belangen van de vereniging worden -------­ geschaad, kan sancties tot gevolg hebben. ---------------

  1. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van handelingen als

  bedoeld in het eerste lid op te leggen: ----------------- a. berisping; -------------------------------------------

  b. schorsing; -------------------------------------------

  c. royement. --------------------------------------------

  bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. ---­ Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene --­ vergadering. Het bepaalde in lid 7 van artikel 7 --------

  Een schorsing kan worden opgelegd voor een door het -----

  aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing. -  

 2. GELDMIDDELEN. ---------------------------- ---------------- --

  ARTIKEL ll. ------------------------------ ------------------

  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: - ------------

a. contributies; -------------------------------------------

b. donatie- en entreegelden;

c. erfstellingen, legaten en schenkingen; ------------------

d.andere dan hiervoor genoemde baten. ---------------------         

CONTRIBUTIE. ----------------------------------------------­

   1. ARTIKEL 12. ------------------------------------------------
    1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse

  bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden --­ vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden --­ ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. -----­ Aan aspirantleden kan de verplichting tot het betalen --­ van een jaarlijkse bijdrage worden opgelegd. -----------­ Tenzij zij tevens gewoon lid zijn, zijn ereleden -------­ vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van een -

  jaarlijkse bijdrage. ------------------------------------

    1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of - gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het ---­ betalen van een bijdrage te verlenen. -------------------
    2. De algemene vergadering kan vaststellen dat de jaarlijkse

  bijdrage in een aantal termijnen dient te worden betaald. 

 1. RECHTEN ASPIRANTLEDEN, DONATEURS EN    ERELEDEN. --------------

ARTIKEL 13. ------------------------------------------------

Behalve de overige rechten, die aan aspirantleden, donateurs

en ereleden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde -­ eV'enementen bij te wonen. ---------------------------------

BESTUUR. -------------------------------------- 

ARTIKEL 14. ------------------------------------------------

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste - drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de meerderjarige ---­ stemgerechtigde leden. Het aantal bestuursleden wordt --­ vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur kan

zich doen bijstaan door derden. -------------------------

 1. 2.. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer

  voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het -­ bestuur als zes of meer stemgerechtigde leden. De ------­ voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door zes of meer - stemgerechtigde leden moet uiterlijk acht en veertig uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de -­ secretaris worden ingediend. ----------------------------

   1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ----­

  ontnomen door een met tenminste twee/derde van de ------­ uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ---­ vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

   1. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ---­ vergadering overeenkomstig het voorgaand lid de --------­ opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus. -------
   2. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de

    EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP, - -- - ----  SCHORSING. -------------------------------------------- -- --­

    A:FTIKEL 15. ---------------------------------- ------------ --

    1. Elk bestuurslid - ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd - kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden ontslagen of -------­ geschorst. Terzake van schorsing en ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde - van de uitgebrachte stemmen. ----------------------------
    2. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de ----­

    algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan - zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. -----------

    1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn -----­ benoeming af volgens een door het bestuur op te maken --­ rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Genoemde -----­ termijn van drie jaar kan door de algemene vergadering worden gewijzigd. Onder een jaar wordt in dit lid ------­ verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jáarlijkse algemene vergaderingen. ------------------------------- --
    2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ----------------
     1. door het eindigen van het lidmaatschap van de -------­ vereniging; ----------------------------- ------------

    b. door bedanken. --------------------------------------­

    BESTUURSFUNCTIES , BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. ----------

    A:FTIKEL 16. ------------------------------------------------

    1..  Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een - penningmeester aan; de voorzitter wordt door de algemene vergadering aangewezen uit de leden van het bestuur. ---­ Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een ----­ vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een --­

    functie bekleden. ---------------------------------------

    2.. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de -­ secretaris notulen opgemaakt, die in de volgende -------­ vergadering orden vastgesteld en ten bewijze daarvan --­ door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. - In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming - en de inhoud van een besluit niet beslissend. -----------

    3 .. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen ------­

    aangaande de vergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. ----------------------------­

    BESTUURSTAAK , VERTEGENWOORDIGING. --------------------------

    A:RTIKEL 17. ------------------------------------------------

    1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het ----

    bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur. ----------

    1. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald -

    blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, -­ waarin de voorziening in de open plaats of de open -----­ plaatsen aan de orde komt. ------------------------------

    1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid --

     bepaalde onderdelen van zi]n taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd en ----- -

     ontbonden. ----------------------------------------------

     1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ---- vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van --­ overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of ------­ bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van ---­ overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of --­ hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld

     van een ander verbindt. --------------------------------­ Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake -­ van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden ----­

     vertegenwoordigd. ---------------------------------------

     1. Het bestuur behoeft eveneenp goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: -------------------------

     I. ------------------------------------------------------

     onverminderd het bepaalde onder II: het aangaan van ----- rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een bedrag of waarde van eenduizend gulden ( f 1.000,--) - te boven gaande danwel het door de algemene vergadering -

     vast te stellen bedrag; ----------------------- ---------- II.  -----------------------------------------------------

      1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of -

     genot verkrijgen en geven van registergoederen; ------

      1. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de ------­ vereniging een bankkrediet wordt verleend; -----------
      2. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter -

     leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen -­ het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; -----------------------------------------

     d. het aangaan van dadingen; ---------------- -----------

     1. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het --­ nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel ---­

     kunnen lijden; ---------------------------------------

     1. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. --- Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen - derden geen beroep worden gedaan. -----------------------
     1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde,

     wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd

     door het bestuur. ---------------------------------------

     De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de -­ voorzitter en secretaris tezamen en bij ontstentenis aan hun plaatsvervangers. -----------------------------------

     1. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer ------­

     bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ------­ JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING. -------------------

     ARTIKEL 18. ------------------------------------------------

     1. Het verenigingsjaar (tevens boekjaar) loopt van een ----- januari tot en met eenendertig december. ----------------

     2: . Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de

     vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit - te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen ----

     worden gekend. ------------------------------------------

     3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes

     maanden na afloop van het verenigingsjaar - behoudens --­ verlenging van deze termijn door de algemene vergadering

     - zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de - vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting aan de -

     vergadering ter goedkeuring over. ----------------------­ Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ---­ ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan --­ wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. - Na verloop van de termijn kan ieder lid van de ---------­ gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze

     verplichtingen nakomen. ---------------------------------

     1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen en één -------­ plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van -­ het bestuur. De commissie onderzoekt voormelde balans, staat en toelichting en brengt aan de algemene ---------­ vergadering verslag van haar bevindingen uit. De leden van de commissie zijn aansluitend slechts eenmaal ------­

     herkiesbaar. --------------------------------------------

     1. Vereist het onderzoek van voormelde balans, staat en ---­

     toelichting bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is ------­ verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek --­ alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, --­ haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage - van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. -

     1. De last van de commissie kan te allen tijde door de ----­ algemene vergadering worden herroepen, doch·slechts door de benoeming van een andere commissie. ------------------
     2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de ----

     leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren. ----------------­ AI.GEMENE VERGADERINGEN. ------------------------------------

     ARTIKEL 19. ------------------------------------- -----------

     1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle -

     bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ----------------------------

     1. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het ------­

     verenigingsjaar - behoudens verlenging van deze termijn - door de algemene vergadering - wordt een algemene ------­ vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de -----­ jaarvergadering komen onder meer aan de orde: -----------

      1. het jaarverslag, de balans en staat van baten en ----­ lasten met toelichting, bedoeld in artikel 18, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; ------------
      2. de benoeming van de in artikel 18 bedoelde commissie -

     voor het volgende verenigingsjaar; -------------------

      1. voorziening in eventuele vacatures; ------------------
      2. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. ----------------
     1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls

     het bestuur dit wenselijk oordeelt. ---------------------

     1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ------­ tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, -----­
     2. verplicht tot het bijeenroepen van een algemene --------­ vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken

      na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek ---­ binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen - de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 23 of bij advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd - is, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan --­ anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen. --------

      TOEGANG EN STEMRECHT. --------------------------------------

      ARTIKEL 20. ------------------------------------------------

      1..  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en ereleden van de vereniging. Geen toegang hebben --------­ geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien --­ verstande dat een geschorst lid, respectievelijk een ---­ geschorst bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij --­ heeft tevens het recht in die vergadering het woord te --

      voeren. -------------------------------------------------

      1. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde ------ personen beslist het bestuur. ---------------------------
      2. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft

      één stem. -----------------------------------------------

      1. Een lid kan zijn stem door een ander lid laten uitbrengen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht. Dit ander lid kan slechts als gemachtigde van één lid ------- optreden.  -----------------------------------------------

      VOORZITTERSCHAP, NOTULEN. ---------- -------- ---- -----------.-

      ARTIKEL 21. ------------------------------------------------

      1. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich· voordoet als omschreven in artikel 19 lid 4, geleid door

      de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan ---­ treedt één van de andere bestuursleden - door het bestuur aan te wijzen - als voorzitter op. Wordt ook op deze ---­ wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. ----------------------------

      1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de

      secretaris of een ander door de voorzitter daartoe -----­ aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de volgende -­ vergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan --­ door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. De vergadering is bevoegd ten aanzien van door haar te ----­ bepalen besluiten de vaststelling van extract-notulen - - zonder voorafgaa.. de goedkeuring der volgende vergadering

      - aan voorzitter en secretaris te delegeren. Zij, die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces- verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van - de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van

      de leden gebracht. --------------------------------------  E:ESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING. ----------------

      .RTIKEL 22. ------------------------------------------------

      J.. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van -­ de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is -­ genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud - van een genomen besluit, voorzover gestemd wordt over

      een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ------------­

      het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan - --- - ­ betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer - de meerderheid der vergadering of, indien de --- -------­ oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgeYolgen van de oorspronkelijke stemming. -----------------------

      1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, --­

      worden alle besluiten van de ·algemene vergadering -----­ genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte - stemmen. ----------------------------------------- ------

      1. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn ------­

      uitgebracht. Het vorenstaande geldt óók in het geval de statuten voor bepaalde besluiten een éénstemmig besluit of besluitvorming met algemene stemmen verlangen; een zodanig besluit kan derhalve worden genomen éénstemmig - of met algemene stemmen, ondanks het uitbrengen van ----

      blanco stemmen. ----------------------------------------

      1. Indien bij een verkiezing van personen niemand de ------ volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats - totdat, hetzij één persoon de volstrekte meerderheid --­ heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen - - -----­ (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt -­ telkens gestemd tussen de personen op wie bij de ------­ voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd - de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het ----­ geringste aantal stemmen is uitgebracht. --------------­ Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden -------­

      uitgebracht. ------------------------------------------­

      Ingeval bij een stemming tussen twee personen de ------­ stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen. -----------------------------------------------

      1. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet ------- rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. -
      2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. -----­ Overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de ----­ voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of -­ één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming --------

      verlangt. ----------------------------------------------

      Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, -- ---- gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie - óók - over personen - is mogelijk, mits dit geschiedt op ----­ voorstel van de voorzitter. Besluitvorming bij --------­ acclamatie is niet mogelijk indien één stemgerechtigde - hoofdelijke stemming verlangt. -------------------------

      1. Een éénstemmig besluit van alle leden - ook al zijn ---­

      deze niet in een vergadering bijeen - heeft, mits met -­ voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk - besluit wordt door de secretaris vastgelegd en komt ---­ tijdens de eerstvolgende algemene vergadering aan de --­ orde. Het bepaalde in artikel 21 lid 2 is van ----------

      overeenkomstige toepassing. --------- - ------ ----- -------

      1. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen - mits met algemene stemmen - - omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander --­

      ·voorschrift omtrent het oproepen en houden van --------­ vergaderingen of een daarmee verband houdende ---------­ formaliteit niet in acht genomen. --------------- -------  BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. ------------------------

      ARTIKEL 23. ------------------------------------------------

      1. De algemene vergaderingen worden - tenzij de situatie --- zich voordoet als omschreven in artikel 19 lid 4 - -----­ bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt - schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het --­ ledenregister, bedoeld in artikel 4, of bij advertentie - in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel - gelezen dág- of weekblad. De termijn voor oproeping ----­ bedraagt tenminste veertien dagen. ----------------------
      2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ----

      vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 24. ------­ ST'ATUTENWIJZIGING.  --------------- --------------------------

      ARTIKEL 24. ------------------------------------------------

      1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering --­ worden gebracht dan door een besluit van een algemene --­ vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
      2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter --­ behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering - een afschrift van dat voorstel - waarin de voorgedragen - wijziging woordelijk is opgenomen - op een daartoe -----­ geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. -
      3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste ----­ twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -----------------
      4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat

      hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen --­ verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ----­

      ONTBINDING EN VEREFFENING. --------------------------------- AJtTIKEL 25. ------------------------------------- -----------

      1" De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van -

      de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en

      3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige ----- toepassing. ---------------------------------------------

      1. De vereffening van het vermogen van de ontbonden -------­

      vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het --­ besluit tot ontbinding één of meer anderen tot ---------­ vereffenaar zijn aangewezen. ----------------------------

      1. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die

      ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. ----­ Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit -­ tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan - het batig saldo worden gegeven. -------------------------

      geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten

      4 De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop

      meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf - aan de registers waar de vereniging is ingeschreven. ----

      5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene - die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. -----

      (HUISHOUDELIJK) REGLEMENT. ---------------------------------

      ARTIKEL 26. ------------------------------------------------

      1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement,

      alsook andere reglementen vaststellen en wijzigen. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 24 is van ---­ overeenkomstige toepassing. -----------------------------

      1. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met

      de wet, óók waar die geen dwingend recht bevat, noch met

      de statuten. -------------------------------------------­

      SLOTBEPALING. ----------------------------------------------

      ARTIKEL 27. --------------------------------------------

      I:n alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten als de

      reglementen, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in ---­ artikel 26, niet voorzien, beslist het bestuur. -----------­ De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -------­  W.A.ARV .N AKTE, opgemaakt in minuut, is verleden te ---------­ Heythuysen, ten dage als in het hoofd van deze akte is ----- vermeld. ---------------------------------------------------

      N.a zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ----­

      verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de - inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op -------­ volledige voorlezing daarva,".1 geen prijs te stellen. -------­ Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de ----­ verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. ---------­ Volgt ondertekening. ---------------------------------------